Description

คลอลีนน้ำ10% 

คลอรีนน้ำ 10%

คลอลีนน้ำ10% 

 วิธีการใช้ผงคลอรีน

การใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา  หลังจากผ่านการกรองน้ำจากถังกรองแล้ว  น้ำประปาจำเป็นจะต้องมีปริมาณคลอรีนหลงเหลือในถังน้ำใสก่อน สูบ      จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำในปริมาณ 1 PPM (1 ส่วนใน 1,000,000 ส่วน) หรือ 1 กรัมในน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ผลิตน้ำประปาต้อง ระมัดระวังการใช้คลอรีนและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  คลอรีนน้ำใช้ง่ายและสะดวกไม่มีกากปูนขาวตกค้างและระบายทิ้งให้สกปรกในบริเวณการ   ประปา  เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดูสวยงามและมั่นใจได้ว่าผู้ใช้น้ำต้องปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำประปา
โครงสร้างทางเคมีและกลไกการขจัดคราบ

โซเดียมไฮโปคลอไรท์มีโครงสร้างทางเคมีคือ Na O C l ในน้ำยาซักผ้าขาวโซเดียมไฮโปคลอไรท์จะแตกตัวออกเป็น Na+และ C l O- ซึ่งจะเกิดการ                 เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเกลือ Na OH และ H C l O โซเดียมไฮโปคลอไรท์เป็น    สารออกซิแดนท์ที่รุนแรง
เกิดการปลดปล่อยแอคทีฟออกซิเจน [O] ที่เป็นตัวการในการฟอกขาวให้กับเสื้อผ้านั่นเอง

ในผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวบางชนิดอาจมีส่วนผสมของเกลือ Na OH อยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อทำให้สารมีความเป็นด่าง เพราะในบางครั้ง หากน้ำที่ใช้ตาม    บ้านมีความเป็นกรดเล็กน้อย จะไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เกิดเป็นกาซคลอรีน
ซึ่งมีความเป็นพิษและยังลดประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาซักผ้าขาว การเติมเกลือ Na OH จึงจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม    ต้อง ระวังในแง่การใช้ เพราะการที่น้ำยาซักผ้าขาวมีความเป็นด่างสูงมากขึ้นจากการเติมเกลือดังกล่าว ประกอบกับการมีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ จะยิ่งทำให้   ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงขึ้น หากหกโดนเสื้อผ้าสวย ๆ โดยตรง อาจทำให้ขาดเป็นรูได้ จึงต้องอ่านฉลากแนะนำการใช้ให้ดีว่าควรต้องเจือจางด้วยน้ำใน   ปริมาณเท่าใด

โซเดียมไฮโปคลอไรท์มีโครงสร้างทางเคมีคือ Na O Cl ในน้ำยาซักผ้าขาวโซเดียมไฮโปคลอไรท์จะแตกตัวออกเป็น Na+และ C l O- ซึ่งจะเกิดการ   เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเกลือ Na OH และ H C l O โซเดียมไฮโปคลอไรท์เป็นสารออกซิแดนท์ที่รุนแรง
เกิดการปลดปล่อยแอคทีฟออกซิเจน [O] ที่เป็นตัวการในการฟอกขาวให้กับเสื้อผ้านั่นเอง

ในผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวบางชนิดอาจมีส่วนผสมของเกลือ Na OH อยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อทำให้สารมีความเป็นด่าง เพราะในบางครั้ง หากน้ำที่ใช้ตาม    บ้านมีความเป็นกรดเล็กน้อย จะไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เกิดเป็นกาซคลอรีน
ซึ่งมีความเป็นพิษและยังลดประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาซักผ้าขาว การเติมเกลือ Na OH จึงจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม           ต้องระวังในแง่การใช้ เพราะการที่น้ำยาซักผ้าขาวมีความเป็นด่างสูงมากขึ้นจากการเติมเกลือดังกล่าว ประกอบกับการมีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ จะยิ่งทำให้     ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงขึ้น หากหกโดนเสื้อผ้าสวย ๆ โดยตรง อาจทำให้ขาดเป็นรูได้ จึงต้องอ่านฉลากแนะนำการใช้ให้ดีว่าควรต้องเจือจางด้วยน้ำใน   ปริมาณเท่าใด